L-entitajiet fl-ordni alfabetiku tal-kodiċi tal-katalogar bil-perjodu kopert huma dawn li ġejjin:

ACA Supremae Appellationis Curiae et Tribunal Publicae Audentiae
APV Appellationem Coram probo Viro
CAE Camera Computorum Communis Aerarii
CAN Curiae Episcopalis et Provincialis Notabilis Civitatis
CCA Curiae Capitanalis
CCR Gran Corte Criminale
CDA Corte d’Appello
CDC Corte del Commercio
CDM Consolato del Mare

CGU Corte Governatoriale
CLV Tribunale Civile della Gran Corte della Valletta
CPA Corte Civile: Prima Aula
CSA Corte Civile: Seconda Aula
EGA Epoca Gallica
MCC Magna Curia Castellaniae
OAB Officium Auditorum pro Alienatione Bonorum
OBC Officium Bullae Sanctissime Crociate
OCD Officium Causarum Delegatorum

ODD Officium Causarum Delegatorum et Domorum
ODM Officium Commissariorum Domorum
OJN Officium D.D. Juratorum Notabilis Civitatis
OMB Officium Syndicatus Congregationis Munium et Belli
OMS Officium Magistralis Secretiae
OSI Officium Civile Sacrae Inquisitionis
OSO Officium Syndicatus Officialium
OVS Officium Venerandae Seniscalliae
SAU Sacra Audentia

SCA Suprema Corte d’Appello
SJM Supremum Justitiæ Magistratum
TAR Tribunal Armamentorum
TBP Tribunale per l’Amministrazione dei Beni Pubblici
TDR Tribunal Debitorum Religiosorum
TSJ Tribunal Segnaturæ Justitiæ
TSP Tribunal Fabricæ Sancti Petri de Urbe

ACA • Supremae Appellationis Curiae et Tribunal Publicae Audentiae 1531-1777
Qorti Maġisterali Suprema tal-Appell. It-Tribunal Publicæ Audentiæ kien magħmul mill-Kunsill tal-Ordni, il-Castellano u Imħallef, biex jisma’ l-appelli tal-kawżi deċiżi mill-Officio delle Case, il-Magistrato degli Armamenti, u tal-Camera dei Conti.
CAE • Camera Computorum Communis Aerarii 1552-1796
Il-Camera Computorum Communis Aerarii twaqqfet fl-1440, b'kompetenza u ġurisdizzjoni fuq kwalunkwe materja relatata mal-amministrazzjoni finanzjarja. Kien kompost minn President, żewġ Prokuraturi tat-Teżor, Kap Teżorier, Prokuratur tal-Gran Mastru, sittax-il Kavallieri, tnejn minn kull langue, imsejħa Uditori dei Conti, u segretarju.
CCA • Curiae Capitanalis 1538-1814
Magħrufa wkoll bħala Corte di Giustizia kienet ippreseduta mill-Capitano delle Verga (Hakem), il-Prim Imħallef, li ppresedet il-Consiglio Popolare assistit minn Assessor (Assessor tal-Liġi) u erba’ Giurati, u li pprova l-qorti ċivili u kriminali kollha. każi relattivi għall-abitanti tal-Imdina u tal-casali tal-madwar. Madankollu, il-kawżi ċivili, bil-kunsens tal-partijiet, setgħu jiġu pproċessati fil-Qorti tal-Belt Valletta. Din il-Qorti kienet qagħdet l-Imdina u ma setgħet tagħti ebda kastig korporali mingħajr l-approvazzjoni tal-Gran Mastru. Id-dħul tal-President u l-Imħallfin kien imħallas minn dritt fiss imħallas lill-Qorti. Matul il-perjodu Franċiż, ġie suċċess mit-Tribunale Provvisorio u Tribunale Civile di Prim'Instanza, u aktar tard sar rikonoxxut bħala Corte Capitanale u Officio delle Prime Appellazioni sa issa. ġie mrażżan fl-1814.
Previous slide
Next slide
CCR • Gran Corte Criminale 1814-1899
Din il-Qorti kienet tikkonsisti minn President, Imħallef, Avukat Fiskali, Prokuratur Fiskali u Nutar Ġenerali. Il-kawżi kollha ta’ natura kriminali kienu jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni ta’ dan it-tribunal. Mis-sentenza tal-Gran Qorti Kriminali kien hemm appell quddiem is-Suprema Corte d’Appello, li eżerċitat l-istess dritt li tressaq jew dewmien kawżi bil-pjaċir u kellha l-istess privileġġi fir-rigward tal-promulgazzjoni tas-sentenza. Il-membri tal-Gran Corte Criminale ġew maħtura mill-Gvern u setgħu jitneħħew kull sena fil-perjodu tal-iskrutinju.
CDC • Corte del Commercio 1814-1899
Dan it-Tribunal Kummerċjali kien jikkorrispondi bejn wieħed u ieħor għal dak tal-Consolato del Mare, billi ħa konjizzjoni ta’ tilwim bejn negozjanti. Kien jikkonsisti minn imħallef wieħed u erba’ konsli u kellu jiġġudika l-kawżi kollha li qabel kienu ppruvati mill-Consolato del Mare. L-imħallef kellu jkun avukat ta’ professjoni, jew Ingliż jew Malti. Kellhom jiġu nominati bħala konsli, tnax-il Ingliż u tnax-il negozjant Malti, kull sena mill-korp ġenerali tan-negozjanti li għandhom jiġu approvati mill-Gvernatur, li erbgħa minnhom kellhom joqogħdu b’rotazzjoni fil-Qorti tal-Kummerċ bħala konsli.
CDM • Consolato del Mare 1697-1814
Kien tribunal merkantili tal-pajjiż. Kien kompost minn imħallef u żewġ konsli li suppost kellhom jafu sew fl-affarijiet merkantili. Fil-każ ta' appelli l-partijiet jistgħu jitolbu li jitlaqqa' korp ta' negozjanti bil-mod stabbilit fil-Codice de Rohan.
Previous slide
Next slide
EGA • Epoca Gallica 1798-1800

1800

L-Imħallfin tal-Paċi kellhom ġurisdizzjoni ċivili u kriminali. Huma setgħu jiddeċiedu kawżi fuq drittijiet personali u fuq proprjetà mobbli bid-dritt ta’ appell quddiem il-Qorti Ċivili fejn il-valur tas-suġġett fil-litigazzjoni jaqbeż il-100 frank. L-Imħallfin tal-Paċi setgħu wkoll jagħtu ġudizzju, mingħajr ebda dritt ta’ appell, fuq kwistjoni li tinvolvi l-pagi tal-impjegati, il-ħlas tax-xogħol magħmul, il-miżati professjonali, u l-kawżi ta’ manteniment fejn l-ammont ma jaqbiżx il-100 frank. Huma ngħataw is-setgħa li jiddeċiedu applikazzjonijiet dwar ħatra ta’ tuturi, kuraturi, permess għall-minuri biex jiżżewġu, emanċipazzjoni ta’ minuri, u interdizzjoni ta’ persuni. Fil-ġurisdizzjoni kriminali tagħhom jistgħu joħorġu mandati ta’ arrest kontra kull min ikun issuspettat li wettaq reat sabiex jinterrogawh qabel jibagħtu lura l-Qorti Kriminali. L-imħallfin tal-Qorti Ċivili eżerċitaw ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet ċivili fl-ewwel u fit-tieni istanza. Tliet imħallfin kellhom jippresiedu fl-istess ħin f'kull każ.

Probabbilment twaqqfu Qrati tal-Liġi f’Għawdex mal-Universitas, l-amministrazzjoni tal-ġustizzja kienet taqa’ taħt il-kompetenza tagħha. Kien hemm qorti ċivili u kriminali flimkien ma’ qorti tal-appell. Il-funzjonijiet tiegħu żdiedu fl-1803 u fl-1840.

Ir-rekords trasferiti fl-arkivji jibdew mill-1609 u jinkludu ġabra ta’ kull xorta ta’ proċeduri normalment relatati mal-Qrati. Dawn jinkludu: Registri Atti Civili kif ukoll Registri Sentenze, deċiżjonijiet tal-qorti b'ressuè of proċedimenti; Registri Mandati u Mandati, atti ta’ prekawzjoni, inkluż mandat ta’ deskrizzjoni, mandat ta’ qbid, ordni ta’ sekwestru, mandat ta’ impediment ta’ tluq, mandat ta’ inibizzjoni ta’ projbizzjoni, u mandat ta’ “meditatio fugae”; Citazioni u Citazioni e Depositi, proċeduri mibdija b'libell, petizzjoni, ċitazzjoni jew rikors; Processi, digrieti fi kwistjonijiet ċivili ta’ ġurisdizzjoni volontarja; Depositi, rekords ta' depożiti ta' flus kontanti, deheb, fidda u oġġetti oħra u pretensjonijiet relatati; Subaste, talbiet għall-bejgħ bl-irkant u dokumentazzjoni relatata; Registri Bandi e Subaste, avviżi pubbliċi misellaneous; Libelli, noti bil-miktub li fihom it-talba tal-attur u dokumenti prodotti in sostenn.

CLV • Tribunale Civile della Gran Corte della Valletta 1800-1814
Il-Qorti l-Kbira tal-Ġudikatura kienet tikkonsisti minn President u erba’ mħallfin, li d-dħul tagħhom kien imħallas minn drittijiet fissi mħallsa lill-qorti, qagħdu fil-Valletta Vide supra Magna Curia Castellaniæ.
MCC • Magna Curia Castellaniae 1543-1798
It-tribunal tal-ewwel istanza li kien kompost minn Castellano u żewġ Imħallfin, li wieħed minnhom kellu l-ġurisdizzjoni fuq kawżi ċivili u l-ieħor fuq kawżi kriminali. Kien ippresedut mill-Kastellano, dejjem Kavallier tal-Ordni, Imħallef Ċivili u Kriminali, Teżor, Viċi Teżor, żewġ nutara u diversi skrivani. F'każ ta' appell il-kawża ġiet riferuta lill-Qorti tal-Appell, li kienet ippreseduta minn Imħallef wieħed, liema Qorti ffurmat tribunal differenti fl-istess Qorti jew CastellaniaMatul l-invażjoni Gallika, ġiet is-suċċessur mit-Tribunale Provvisorio u Tribunale Civile di. Prim'Instanza. Matul is-snin protettorat (1800-1814), kienet magħrufa bħala Gran Corte della Valletta.
OCD • Officium Causarum Delegatorum 1540-1813
Bejn l-1800-1814, l-Officium Causarum Delegatorum kien magħruf bħala Officio delle Case e delle Cause Delegato.
Previous slide
Next slide
OMB • Officium Syndicatus Congregationis Munium et Belli 1646-1798
Istitut biex jiġbor fondi għad-difiża tal-gżira u għaż-żamma tal-ħitan, u biex jittratta permessi u kontroversji relatati ma’ dawn il-materji.
OMS • Officium Magistralis Secretiae 1604-1798
Oriġinarjament kienet tittella’ qabel il-wasla tal-Ordni ta’ San Ġwann. Imħallef ippresieda dan it-tribunal li kien responsabbli għall-valutazzjoni tal-kirjiet u kirjiet ta’ artijiet li jappartjenu għar-renju. Is-Secreto kien il-kollettur tal-kirjiet. Il-kawżi passivi u l-kawżi kollha relatati ma' scisa ġew ittrattati mill-Imħallef tas-Secretia. Dawn is-Segreti kienu jkollhom il-logotenenti, l-assessuri u n-nutara tagħhom, u kellhom jirreferu għall-Kurja Magna, jiġifieri għat-tribunal suprem tal-finanzi (Tribunale dei conti). Iktar tard ġie sostitwit mill-Officium Magisterialis Secretiæ (1570-1798)Matul il-perjodu Franċiż ġie ssostitwit mit-Tribunale Provvissorio u t-Tribunale Civile di Prim’Istanza. Bejn l-1800 u l-1814 kienet magħrufa bħala Amministrazione dei Beni Pubblici.
OSO • Officium Syndicatus Officialium 1597-1715
Imwaqqaf mill-Gran Mastru Claude de La Sengle fl-1554 biex jittratta każijiet ta’ sfidi lill-Uffiċjali Ġudizzjarji li jippresjedu u kwistjonijiet oħra relatati.
Previous slide
Next slide
SCA • Suprema Corte D’Appello 1803-1814
Or Supremo Tribunale d’Appello imwaqqaf minn Sir Alexander Ball fl-1803 li kellu jikkonsisti fi tliet imħallfin u li kellu jieħu konjizzjoni ta’:

a. dawk il-kawżi kriminali kollha li, minħabba l-gravità tagħhom, kienu jiġu konxji mis-Supremo Magistrato di Giustizia;

b. bħala Qorti tat-tieni istanza l-kawżi kollha deċiżi mill-Awla Kriminali tal-Gran Corte della Valletta u tal-Corte Capitanale, mill-Consolato del Mare u mit-Tribunale per l’Amministrazione dei Beni Pubblici;

c. bħala Qorti tat-tielet istanza, il-kawżi ċivili kollha deċiżi mill-Gran Corte della Valletta, mill-Corte Capitanale u mill-Corte Governatoriale.

Kellu jikkonsisti minn President (li għandu jinħatar mis-Segretarju tal-Istat), minn wieħed mill-imħallfin Ċivili li ma kienx ipprova l-każ, u minn wieħed mill-imħallfin tal-Qorti Kriminali. Dawn l-imħallfin kellhom ipoġġu b'rotazzjoni fis-Suprema Corte d'Appello, ħlief f'okkażjonijiet meta wieħed minnhom jista' jidher interessat fil-każ, f'liema każ il-Gvernatur kellu, fuq rappreżentanza xierqa, jordna lil ieħor mill-imħallfin biex joqgħod minfloku Vide supra Supremæ Appellationis Curiæ et Tribunal Publicae Audentiæ.
OVS • Officium Venerandae Seniscalliae 1604-1798
Magħmul mill-Venerabbli Siniscalco u kunsillier, bil-kompetenza li jittratta l-kawżi kollha relatati mal-forzi tal-art, il-qaddejja tal-Palazz, tad-Dwana, tal-Università, l-Imħallfin, l-avukati, il-prokuraturi finanzjarji u n-nutara. F'każ ta' appell jista' jintalab rimedju fis-Supremo Magistrato di Giustizia, Qorti tal-Appell.
SAU • Sacra Audentia 1538-1788
Tribunal Suprem ta' l-Appell. Kien ippresedut mill-Gran Mastru, il-Kunsill, il-Giudice Capitanale, il-Castellano, l-Imħallfin tal-Appell, u oħrajn skont il-każ ittrattat.
SJM • Supremun Justitiae Magistratum 1777-1798
Imwaqqfa mill-Gran Mastru De Rohan fl-1777, kien magħmul minn President, sitt Kunsillieri, Segretarju, żewġ Maestri d’Atti, erba’ skrivani ordinarji u ħames portieri, hekk maqsuma f’żewġ rwoli biex jaċċelleraw ix-xogħol tal-qorti. Hija kellha s-setgħa li tiddeċiedi:

a) ir-reati kollha punibbli b'piena tal-mewt jew priġunerija għall-għomor;
b) f'ġurisdizzjoni ta' appell is-sentenzi kollha mogħtija mill-Corte Capitanale u Gubenatoriale;
c) dawk il-każijiet relatati mal-libertà u l-fidwa tal-iskjavi;
d) każijiet feudali u fidekummissarji; e) kontroversji relatati mal-ġurisdizzjoni tal-qrati inferjuri;
f) appelli ta’ kawżi ċivili deċiżi mit-tribunali tal-gżira;
g) appelli f’każijiet deċiżi mill-Università, bil-kunsens tal-Giurati, u fil-każ tal-Università tal-Belt Valletta, bl-approvazzjoni tas-siniscalco;
h) kontroversji varji oħra.
Previous slide
Next slide
TAR • Tribunal Armamentorum 1602-1798

Il-Maġistrat degli Armamenti twaqqaf mill-Gran Mastru Alof de Wignacourt fis-17 ta’ Ġunju 1605. Kien kostitwit minn erba’ kavallieri ta’ lingwa differenti u Imħallef sekulari nominat mill-Gran Mastru, biex jisma’ u jiġġudika l-kontroversji kollha bejn il-privati u l-kursari, b’ it-tieni u l-aħħar appell lil Ruma.


TBP • Tribunale per l’Amministrazione dei Beni Pubblici 1800-1814


Oriġina bħala Officium Magistralis Secretiæ.
TDR • Tribunal Debitorum Religiosorum 1776-1798
Istitut speċifikament biex jittratta każijiet relatati ma’ djun mal-Kavallieri jew kontra.
Previous slide
Next slide

Legal Documentation Section, Banca Giuratale, Mdina

The Banca Giuratale in Mdina houses the Court records for the period 1530 up to 1899. Late in September 1987 work commenced on the transfer of records of the Courts of Justice from the Palace in Valletta to the Banca Giuratale in Mdina. The repository was inaugurated on 28 October 1988, and opened its doors for research soon after.

Legal Documentation Section

Skip to content